Versenyek Tisztségviselőinek rendszere

VersenyEK tisztségviselőINEK rendszere

A Magyar Vitorlás Szövetség (MVSz) Versenyek Tisztségviselőinek Bizottsága (VTB) célja, hogy a World Sailing (WS) sztenderdeknek megfelelő verseny rendezési szinten valósuljanak meg a hazai vitorlás versenyek, valamint hogy Magyarország minél nagyobb eséllyel pályázhasson meg világ és kontinens eseményeket. Vitorlás versenynek számít minden túra és pálya verseny, nemzetközi Európa és Világ verseny, országos bajnokság, ranglista, valamint a MVSz versenyrendszerében és azon kívül rendezett verseny. A magas szinten megrendezett események erősítik Magyarország nemzetközi vitorlás életben betöltött szerepét.

Az MVSz szolgáltatási megközelítésében a versenyek megrendezéséhez megfelelően felkészült elméleti és gyakorlati tudással rendelkező különböző szinten minősített sportszakembereket szükséges biztosítani. 
Az MVSz az egyéni motivációval és vitorlás háttérrel rendelkező személyeknek a tisztségviselői rendszerbe való bekerülésének és folyamatos fejlesztésének átlátható és objektív rendszerét alkalmazza, aminek elemei a képzés, továbbképzés, valamint a gyakorlat.

Verseny tisztségviselő szakemberek három fő csoportja

A különböző csoportokat a szakbizottság irányítja, akik általános feladataik mellett szervezik a képzéseiket, továbbképzéseket, kidolgozzák és vezetik a sportszakemberek minősítési rendszerét, amiről naprakész nyilvántartást vezetnek.

Versenyrendező

Versenyvezető
Pályafelelős, Pályatűző
Versenyadminisztrátor
Eredményszámító

Versenybíró

Versenybíró sportszakember

Felmérő

Hajó felmérő
Technikai sportszakember

Verseny tisztségviselők minősítési kapcsolata

Versenyek kategóriái

I. kategória
Világ- és Európa-bajnokságok,
Kiemelt nemzetközi versenyek [például Világkupák és Európa Kupák] Orszáqos Bajnoksáqok [faktorszám: 1,4]

II. kategória
Ranqlistaversenyek [faktorszám: 1,2]

III. kategória
Az MVSZ versenyrendszerében és az azon kívüli, más kategóriába nem sorol- ható olyan versenyek, amelyeket A vitorlázás versenyszabályai szerint szerveznek

Versenyrendezők

A versenyrendezőség szerepe egy versenyen:

  • Versenyvezető [többpályás versenyen: PRO, egypályás versenyen: RO]: felelős a verseny­ rendezőség tevékenységéért, az összes pályán zajló futamok lebonyolításáért, a verseny biztonsági eljárásainak koordinációjáért.
  • Pályafelelős [CRO]: felelős a verseny egy pályáján a futamok lebonyolításáért és a biz­ tonsági eljárások irányításáért, azok betartásáért.
  • Pályatűző: közreműködik a pálya kitűzésében.
  • Versenyadminisztrátor: közreműködik a versenyrendezés adminisztratív feladataiban.
  • Eredményszámító: közreműködik a nevezés adminisztrációjában és az eredmények el­ készítésében.

Versenyrendezői tevékenységre vonatkozó specifikus elvárások

Szakmai képességek:

  • a versenyt irányító szabályok, eljárások és irányelvek átfogó ismerete,
  • a szabályokon és az objektív mérlegelésen alapuló gondos és előítéletek nélküli döntéshozatal,
  • felelősségteljes tevékenység a versenyzők, más tisztségviselők, támogató szemé­ lyek és önkéntesek biztonsága érdekében, és
  • pályatűzőként ajánlott hajóvezetéshez szükséges képesítés megléte.

Nem szakmai képességek:

  • a Versenyek tisztségviselőinek etikai szabályzatában szereplő elvárások teljesí­ tése,
  • csapatmunkára való képesség, szükség szerint vezetői képesség, és
  • versenyvezetőként vagy pályafelelősként gyakorlott vitorlázó.

Oktatási modulok

  • Általános alapoktatás.
  • Verseny Adminisztrátor specializált oktatás.
  • MVSz informatikai rendszer és eredményszámítás oktatás.
  • Pályatűző oktatás.

Versenyrendező minősítések

Továbbképzések

Évente az MVSz honlapján is meghirdetett továbbképzések kerülnek megrendezésre. A minősítés időtartalma alatt egy alkalommal a minősítés megújításához, vizsgával egybekötött továbbképzésen részt kell venni. 

 

Nemzetközi minősítés

A VTB támogatja az IRO minősítés megszerzését, amely a WS feltételei szerint történik. Az elérhető szemináriumokról a bizottság ad tájékoztatást.
Feltételek a bizottság tagjaniál elérhetőek.

Évente 3-5 kiemelt nemzetközi verseny Magyarországon

A kiemelt nemzetközi sportesemények sikeres lebonyolítása világszinten járul hozzá Magyarország jó hírnevének megalapozásához

Versenybírók

A versenybírók szerepe egy versenyen:

  • döntéseket hoznak óvásokban, orvoslati kérelmekben, valamint az RRS 60.3[dl és az RRS 69. szabály szerinti tárgyalásokon,
  • az RRS 63.7 szabály szerint feloldják a versenyt irányító szabályok közötti konflik­ tusokat,
  • érvényre juttatják az RRS 42. szabály betartását a vízen, amikor az RRS P függelé­ két alkalmazzák,
  • az elvárásoknak megfelelően kommunikálnak a versenyzőkkel, edzőkkel, csapat­ vezetőkkel, és
  • együttműködnek a versenyvezetővel és a technikai bizottság elnökével.

A döntőbírók az alábbi tevékenységeket végzik egy versenyen:

  • játéktéri döntéseket hoznak párosversenyeken, csapatversenyeken, döntőbírókkal rendezett mezőnyversenyeken vagy rádiótávirányítású versenyeken, és
  • alkalmazzák a Q függeléket.

A versenybírói tevékenységre vonatkozó specifikus elvárások

Szakmai képességek:

  • a versenyt irányító szabályok [beleértve az RRS-t és az MVSZ vonatkozó szabály­ zatait] átfogó ismerete, és
  • a döntőbírói tevékenységre vonatkozó további elvárások:
  • gyors [másodperceken belüli] és helyes döntéshozatal nyomás alatt,
  • versenyzői taktikák ismeretén alapuló előrelátási képesség, és
  • motorcsónak vezetésére és pozicionálására alkalmas képesség.

Nem szakmai képességek:

  • gyakorlott vitorlázó, és
  • a Versenyek tisztségviselőinek etikai szabályzatában szereplő elvárások teljesí­tése

Jelentkezés minősítésre

Az első minősítésre jelentkezők

  • Vegyenek részt az előre – az MVSZ weboldalán – meghirdetett vizsgával egybekötött tanfolyamon.
  • Tegyenek sikeres írásbeli vizsgát.
  • Feleljenek meg az általános követelményeknek

A minősítésüket megújítani kívánók (újrajelentkezők)

  • Jelentkezzenek a minősítésük lejárásának évében október 31-ig az MVSZ weboldaláról letölthető megújítást kérő űrlapon az VTB Bizottságánál, és
  • Feleljenek meg az általános követelményeknek

Minősítési szintek

Felmérők

A felmérők szerepe egy versenyen:

  • előkészítik a felszerelés-ellenőrzéshez szükséges felszereléseket és eszközöket, [bl részt vesznek a felszerelés-ellenőrzést végző csapat felkészítésében és munkájá­
   ban,
  • átlátják a felszerelés-ellenőrzés folyamatát, és
  • a verseny technikai bizottságának tagjaként az osztályszabályok megsértése ese­ tén óvást adnak be.

A felmérők versenyeken kívül a minősítésükhöz kategóriaként bejegyzett osztállyal együttműködésben alapvetően az alábbi tevékenységeket végezhetik:

  • felmérések lebonyolítása,
  • osztályszabályokkal és felszerelés-ellenőrzéssel kapcsolatos konzultációkon szakértőként vagy oktatóként való részvétel, és
  • sablonnal sorozatgyártott nemzeti osztályok esetén hajótest-prototípus felmé­rese
  • Minősítési szintek:

A felmérői tevékenységre vonatkozó specifikus elvárások

Szakmai képességek:

  • az érintett osztályszabályok és kapcsolódó dokumentumok [pl. további követelmé­nyek]. az ERS, az RRS, a World Sailing és az MVSZ rendelkezéseinek, előírásainak, valamint a további alkalmazható szabályok átfogó ismerete, és
  • a felméréshez szükséges felszerelések és eszközök használatában való jártasság.

Nem szakmai képességek:

  • Versenyek tisztségviselőinek etikai szabályzatában szereplő elvárások teljesí­ tése,
  • csapatmunkára való képesség, szükség szerint vezetői képesség, és
  • kommunikációs képesség.

Minősítési szintek

Verseny Tisztségviselő Bizottság

Versenyek Tisztségviselőinek Bizottsága tagjai:

  • Böröcz Bence elnök
  • Beliczay Márton
  • Bodnár Judit
  • Gerencsér Gergely
  • ifj. Váradi Imre
  • Kárpáti Bence
  • Molnár Csaba
  • Sipos Péter
  • Tusnai Tamásné
  • Tusnai Veronika
  • Zentai Zoltán

A bizottság  elérhetősége:

Weboldal: https://hunsail.hu/bizottsagok
E-mail: bence@jurylife.co

Letölthető dokumentumok: